Mastery Badge

exo-powerkai

Deck Name: EXO - Kai (Power)
File Name: exo-powerkai
Donated By: Aqua
Made By: caitlin

Masters

Andrea, Cate, Cecelia, Echo, Jules, Saku, you?